Publikációim teljes listája megtalálható a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) adatbázisában.


Legfontosabb publikációkThe impact of phonetic information in dialectometry – a case study of Hungarian dialect atlases. Dialectologia 21, 2018.

A nyelvi hasonlóság földrajzi mintázatati. Magyar nyelvjárások dialektometriai elemzése. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. 2017.

A romániai magyar nyelvjárások atlasza informatizált térképlapjainak kvantitatív nyelvföldrajzi vizsgálata. Magyar Nyelv 112, 2016. 151–162.Diaképek | Tanulmány

Lexikai, fonológiai, fonetikai stabilitás (és relevancia) a magyar nyelvjárásokban. In: É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila – Pintér Lilla szerk. Nyelvelmélet és dialektológai 3. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, Budapest–Piliscsaba, 2015. 243–261.

Are there speakers of the /ε/ vs. /e/ dialect in Budapest? In: Barysevich, Alena – D'Arcy, Alexandra – Heap, David Eds. Proceedings of Methods XIV. Papers from the Fourteenth International Conference on Methods in Dialectology, 2011. Peter Lang Edition, Frankfurt am Main, 2014. 14–24. (Co-author: Miklós Kontra)

Az adatok kor és nem szerinti megoszlása A magyar nyelvjárások atlasza ellenőrző gyűjtésében. In: Kontra Miklós – Németh Miklós – Sinkovics Balázs szerk. Elmélet és empíria a szociolingvisztikában: Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia (Szeged, 2012. augusztus 30. – szeptember 1.) előadásaiból. Budapest, 2013. 459–474

Az Erdélyi magyar szótörténeti tár nyelvföldrajzi felhasználhatósága. In: Fazakas Emese – Juhász Dezső – T. Szabó Csilla – Terbe Erika – Zsemlyei Borbála szerk. Tér, idő, társadalom és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben.: A 7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus két szimpóziumának előadásai. Kolozsvár, Románia. 2011. augusztus 22–27. Budapest – Kolozsvár, 2014. 291–305. [Az itt elérhető változat az utolsó módosításokat nem tartalmazza]

A hangzó adat szerepe a magyar dialektológiában. In: Szoták Szilvia, Vargha Fruzsina Sára szerk. Változó nyelv, nyelvváltozatok, területiség: A VII. Hungarológiai Kongresszus nyelvészeti tanulmányai. Kolozsvár, 2013. 194–204.

Classifications of Hungarian dialects in Moldavia. In: Lehel Peti – Vilmos Tánczos Eds. Language Use, Attitudes, Strategies: linguistic identity and ethnicity in the Moldavian Csángó villages. Cluj-Napoca, 2012. 51–69. (Co-authors: Csanád Bodó, Domokos Vékás)

Lokalizálható nyelvtörténeti adatok informatizálása és térképezése. Erdélyi Múzeum 74. 2012. 160-165. (Társszerző: Vékás Domokos)

Lexical access of L1 and L2 words in language specific and generalised lexical decision tasks. In: Navracsics Judit, Szabó Dániel szerk. Mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban: Mental procedures in language processing. Budapest, 2012. 342–349.

A dialektometria alkalmazása és történeti helynevek nyelvföldrajzi vizsgálata a Székelyföldön In: Hoffmann István – Tóth Valéria szerk. Helynévtörténeti Tanulmányok 5. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. 223–233.

Van-e Budapesten zárt ë? Magyar Nyelv CV. évf. 4. szám 2009. 453–468. (Társszerző: Hattyár Helga és Kontra Miklós)

Régi nyelvatlaszok – új módszerek.Magyar Nyelv CIV. évf. 3. szám 2008. 335-351. (Társszerző: Bodó Csanád)

Nyelvi változók A magyar nyelvjárások atlasza hangfelvételeiben. In: Guttmann Miklós – Molnár Zoltán szerk. V. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely, 2007. 279–289. Szöveg | Térképek

Állatok kicsinyeinek megnevezése a keleti magyar nyelvjárásokban. In: Hoffmann István – Juhász Dezső szerk. Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen-Budapest, 2007. 237–248.